דף 1 מתוך 1

מלגות אדמס

נשלח: 15:47 18/11/2018
על ידי physics
שלום ,להלן קול קורא להגשת מועמדים למלגות אדמס לשנת תש"פ, בניהולה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.אוכלוסיית יעד וקריטריונים:

· דוקטורנטים שעבודת המחקר שלהם עוסקת בתחומים הבאים: מדעי הטבע, מדעי החיים (לא תלמידי MD בלבד), מתמטיקה, מדעי המחשב, הנדסה

· תלמידי מחקר מצטיינים, שגילם עד 35 בעת הגשת הבקשה.

· תלמידים שהתחילו את לימודי התואר השלישי בשנה"ל תשע"ח (בין 01/10/2017-01/10/2018), בכל המסלולים.

· תושבי ישראל

· המועמד אינו עובד, אלא בעבודה הקשורה ישירות בשיפור הכשרתו לצורך עבודת הדוקטור שלו. כן תתאפשר עבודה כמתרגל באוניברסיטה, עד להיקף של יום בשבוע.

· המועמד אינו מקבל מלגות לימודים אחרות (חוץ מסטודנטים במסלול MD/PhD). כן תתאפשר תוספת של עד שתי מנות מלגה ממקור פנימי.גובה המלגה:

· 100,000 ₪ לשנה, למשך 3 שנים, עם אפשרות להארכה לשנה רביעית, כתלות בהמלצת מנחה.

· 3,000$ לשנה כמלגת נסיעה בין-לאומית

· פטור מלא משכ"ל

לפירוט נוסף באשר לתנאי המלגה, ראו התקנון המצ"ב.
לתשומת לב המחלקה: הגשת מועמדות ע"י המחלקה מהווה התחייבות לתשלום שכר הלימוד של הזוכה.הרכב תיק מועמד:
•קובץ אקסל של טבלה מרכזת
•קובץ PDF אחד המכיל את קובץ הצ'ק ליסט החתום, טופס הבקשה וכל המסמכים הנלווים. לפירוט מלא, ראו קובץ הצ'ק ליסט המצ"ב.

תאריכי הגשה:
• תאריך הגשה למחלקה: 10/12/2018מצורפים:

· תקנון התכנית

· טופס הגשה

· הנחיות למימון נסיעות

· טופס צ'ק ליסט

· טבלה מרכזתהערות:

· מועמדים שייבחרו ע"י הוועדה האוניברסיטאית להגשה לקרן, יצטרכו לספק עותק מודפס של התיק ותמונת פספורט צבעונית. הודעות על כך יימסרו בסמוך למועד ההגשה לקרן.

· נא לבקש מהממליצים לכתוב 3 ההמלצות הממוענות לשלושה גופים שונים, קלור, אדאמס ועזריאלי. ועדת המלגות האוניברסיטאית שומרת לעצמה את הזכות לנייד מועמדות של מועמד ממסגרת אחת לאחרת. כפילות ההמלצות היא כדי להימנע מפניה נוספת מאוחרת יותר לממליצים.

· מועמד שיוגש למלגת אדמס לא יוכל להיות מוגש למלגת קלור או עזריאלילתשומת לב הגורמים הפקולטיים:

· מועד ההגשה מהמחלקה לפקולטה ייקבע ע"י הגורם הפקולטי, בהתאם לשיקולים ולאילוצים הפנימיים בכל פקולטה. מועד זה ייקבע בטווח שבין מועד ההגשה למחלקה, לבין מועד ההגשה לבי"ס קרייטמן, כפי שצוין לעיל.

· אבקש לקבל מכל פקולטה טבלת אקסל אחת, המרכזת את רשימת כלל המועמדים הפקולטיים, על כל פרטיהם (אבקש להימנע מהעברת טבלאות נפרדות עבור כל מועמד).

בברכה,

hebeng.png

Sharon Segal-Slivkovitz
Scholarship and Award Coordinator | The Kreitman School of Advanced Graduate Studies
שרון סגל-שליבקוביץ
ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן| מרכזת לענייני מלגות ופרסים
sharonss@bgu.ac.il | Tel: +972-8-6428838
Fax: +972-8-6472889